lelonghp:

Tây mới chẳng Tàu, nẫu hết cả ruột!

Tao đang lamg hồ sơ đi Tàu này

lelonghp:

Tây mới chẳng Tàu, nẫu hết cả ruột!

Tao đang lamg hồ sơ đi Tàu này